<A href="http://www.hnnykx.org.cn" target=_blank>欢迎访问《河南农业科学》编辑部网站!</A>
            首 页        单位简介        期刊介绍        编委会        投稿指南        期刊订阅        留言板        联系我们                English
河南农业科学
  在线办公
  在线期刊
      最新录用
      当期目录
      论文检索
      过刊浏览
      摘要点击排行
      论文下载排行
      Email Alert
      

《河南农业科学》微信公众号

 

访问统计

    总访问量
    今日访问
    在线人数
 

由于过刊数据较多,您可以选择您认为方便的方式显示各期过刊:
图表显示  |  年代列表  |  列表显示    

2021 Vol.50 No.1

2021 Vol.50 No.2

2020 Vol.49 No.1

2020 Vol.49 No.02
2021
Vol.50
No.1 
2021-01-15
pp.1-180
No.2
2021-02-15
pp.1-180
2020
Vol.49
No.1 
2020-01-15
pp.1-180
No.02
2020-02-15
pp.1-180
No.3
2020-03-15
pp.1-180
No.4
2020-04-15
pp.1-180
No.5
2020-05-15
pp.1-180
No.6
2020-06-15
pp.1-180
No.7
2020-07-15
pp.1-180
No.8
2020-08-15
pp.1-180
No.9
2020-09-15
pp.1-180
No.10
2020-10-15
pp.1-180
No.11
2020-11-15
pp.1-180
No.12
2020-12-15
pp.1-200
2019
Vol.48
No.1 
2019-01-15
pp.1-160
No.2
2019-02-15
pp.1-160
No.03
2019-03-15
pp.1-160
No.4
2019-04-15
pp.1-160
No.5
2019-05-15
pp.1-160
No.6
2019-06-15
pp.1-160
No.7
2019-07-15
pp.1-160
No.8
2019-08-15
pp.1-180
No.9
2019-09-15
pp.1-184
No.10
2019-10-15
pp.1-180
No.11
2019-11-15
pp.1-180
No.12
2019-12-15
pp.1-188
2018
Vol.47
No.1 
2018-01-15
pp.1-160
No.2
2018-02-15
pp.1-0
No.3
2018-03-15
pp.1-0
No.4
2018-04-15
pp.1-160
No.5
2018-05-15
pp.1-160
No.6
2018-06-15
pp.1-160
No.07
2018-07-15
pp.1-160
No.8
2018-08-15
pp.1-160
No.9
2018-09-15
pp.1-160
No.10
2018-10-15
pp.1-160
No.11
2018-11-15
pp.1-160
No.12
2018-12-15
pp.1-166
2017
Vol.46
No.1 
2017-01-15
pp.1-160
No.2
2017-02-15
pp.1-160
No.3
2017-03-15
pp.1-160
No.4
2017-04-15
pp.1-160
No.5
2017-05-15
pp.1-160
No.6
2017-06-15
pp.1-160
No.7
2017-07-15
pp.1-160
No.8
2017-08-15
pp.1-160
No.9
2017-09-15
pp.1-160
No.10
2017-10-15
pp.1-160
No.11
2017-11-15
pp.1-160
No.12
2017-12-15
pp.1-0
2016
Vol.45
No.1 
2016-01-15
pp.1-160
No.2
2016-02-15
pp.1-160
No.3
2016-03-15
pp.1-160
No.4
2016-04-15
pp.1-160
No.5
2016-05-15
pp.1-160
No.6
2016-06-15
pp.1-160
No.7
2016-07-15
pp.1-160
No.8
2016-08-15
pp.1-160
No.9
2016-09-15
pp.1-160
No.10
2016-10-15
pp.1-160
No.11
2016-11-15
pp.1-160
No.12
2016-12-15
pp.1-184
2015
Vol.44
No.1 
2015-01-15
pp.1-160
No.2
2015-02-15
pp.1-160
No.3
2015-03-15
pp.1-160
No.4
2015-04-15
pp.1-184
No.5
2015-05-15
pp.1-160
No.6
2015-06-15
pp.1-160
No.7
2015-07-15
pp.1-160
No.8
2015-08-15
pp.1-176
No.9
2015-09-15
pp.1-160
No.10
2015-10-15
pp.1-160
No.11
2015-11-15
pp.1-160
No.12
2015-12-15
pp.1-162
2014
Vol.43
No.1 
2014-01-15
pp.1-160
No.2
2014-02-15
pp.1-160
No.3
2014-03-15
pp.1-160
No.4
2014-04-15
pp.1-160
No.5
2014-05-15
pp.1-200
No.6
2014-06-15
pp.1-160
No.7
2014-07-15
pp.1-160
No.8
2014-08-15
pp.1-160
No.9
2014-09-15
pp.1-180
No.10
2014-10-15
pp.1-160
No.11
2014-11-15
pp.1-160
No.12
2014-12-15
pp.1-188
2013
Vol.42
No.1 
2013-01-15
pp.1-160
No.2
2013-02-15
pp.1-160
No.3
2013-03-15
pp.1-160
No.4
2013-04-15
pp.1-196
No.5
2013-05-15
pp.1-180
No.6
2013-06-15
pp.1-160
No.7
2013-07-15
pp.1-160
No.8
2013-08-15
pp.1-212
No.9
2013-09-15
pp.1-160
No.10
2013-10-15
pp.1-160
No.11
2013-11-15
pp.1-160
No.12
2013-12-15
pp.1-180
2012
Vol.41
No.1 
2012-01-15
pp.1-160
No.2
2012-02-15
pp.1-160
No.3
2012-03-15
pp.1-160
No.4
2012-04-15
pp.1-160
No.5
2012-05-15
pp.1-160
No.6
2012-06-15
pp.1-160
No.7
2012-07-15
pp.1-160
No.8
2012-08-15
pp.1-184
No.9
2012-09-15
pp.1-160
No.10
2012-10-15
pp.1-160
No.11
2012-11-15
pp.1-160
No.12
2012-12-15
pp.1-168
2011
Vol.40
No.1 
2011-01-15
pp.1-160
No.2
2011-02-15
pp.1-160
No.3
2011-03-15
pp.1-160
No.4
2011-04-15
pp.1-160
No.5
2011-05-15
pp.1-180
No.6
2011-06-15
pp.1-160
No.7
2011-07-15
pp.1-160
No.8
2011-08-15
pp.1-218
No.9
2011-09-15
pp.1-160
No.10
2011-10-15
pp.1-160
No.11
2011-11-15
pp.1-160
No.12
2011-12-15
pp.1-172
2010
Vol.39
No.1 
2010-01-15
pp.1-135
No.2
2010-02-15
pp.5-131
No.3
2010-03-15
pp.5-130
No.4
2010-04-15
pp.5-131
No.5
2010-05-15
pp.5-142
No.6
2010-06-15
pp.5-179
No.7
2010-07-15
pp.5-132
No.8
2010-08-15
pp.5-164
No.9
2010-09-15
pp.5-162
No.10
2010-10-15
pp.5-142
No.11
2010-11-15
pp.5-152
No.12
2010-12-15
pp.5-159
2009
Vol.38
No.1 
2009-01-15
pp.5-0
No.2
2009-02-15
pp.5-115
No.3
2009-03-15
pp.5-116
No.4
2009-04-15
pp.5-128
No.5
2009-05-15
pp.5-140
No.6
2009-06-15
pp.5-150
No.7
2009-07-15
pp.5-134
No.8
2009-08-15
pp.5-143
No.9
2009-09-15
pp.5-225
No.10
2009-10-15
pp.5-145
No.11
2009-11-15
pp.5-138
No.12
2009-12-15
pp.5-143
2008
Vol.37
No.1 
2008-01-15
pp.5-114
No.3
2008-03-15
pp.5-114
No.4
2008-04-15
pp.5-116
No.5
2008-05-15
pp.5-115
No.6
2008-06-15
pp.5-131
No.7
2008-07-15
pp.5-119
No.8
2008-08-15
pp.5-149
No.9
2008-09-15
pp.5-134
No.10
2008-10-15
pp.5-138
No.11
2008-11-15
pp.5-131
No.12
2008-12-15
pp.5-138
No.2
2015-02-15
pp.5-114
2007
Vol.36
No.1 
2007-01-15
pp.5-115
No.2
2007-02-15
pp.5-116
No.3
2007-03-15
pp.5-116
No.4
2007-04-15
pp.5-116
No.5
2007-05-15
pp.5-116
No.6
2007-06-15
pp.5-127
No.7
2007-07-15
pp.5-115
No.8
2007-08-15
pp.5-115
No.9
2007-09-15
pp.5-115
No.10
2007-10-15
pp.5-114
No.11
2007-11-15
pp.5-114
No.12
2007-12-15
pp.5-120
2006
Vol.35
No.1 
2006-01-15
pp.5-114
No.2
2006-02-15
pp.5-115
No.3
2006-03-15
pp.5-114
No.4
2006-04-15
pp.5-121
No.5
2006-05-15
pp.5-115
No.6
2006-06-15
pp.5-115
No.7
2006-07-15
pp.5-116
No.8
2006-08-15
pp.5-146
No.9
2006-09-15
pp.5-136
No.10
2006-10-15
pp.5-115
No.11
2006-11-15
pp.5-116
No.12
2006-12-15
pp.5-105
2005
Vol.34
No.1 
2005-01-15
pp.5-75
No.2
2005-02-15
pp.5-76
No.3
2005-03-15
pp.5-86
No.4
2005-04-15
pp.5-90
No.5
2005-05-15
pp.5-95
No.6
2005-06-15
pp.5-107
No.8
2005-07-15
pp.5-115
No.7
2005-07-15
pp.5-115
No.9
2005-09-15
pp.5-111
No.10
2005-10-15
pp.5-114
No.11
2005-11-15
pp.7-117
No.12
2005-12-15
pp.5-100
2004
Vol.33
No.1 
2004-01-15
pp.4-58
No.2
2004-02-15
pp.3-60
No.3
2004-03-15
pp.3-59
No.10
2004-03-15
pp.3-90
No.4
2004-04-15
pp.3-77
No.5
2004-05-15
pp.3-92
No.6
2004-06-15
pp.3-84
No.7
2004-07-15
pp.3-92
No.8
2004-08-15
pp.3-97
No.9
2004-09-15
pp.3-92
No.11
2004-11-15
pp.3-97
No.12
2004-12-15
pp.3-83

豫ICP备14018052号-1
版权所有 © 2014《河南农业科学》编辑部
地址:河南省郑州市花园路116号 邮政编码:450002  电话:0371-65739041  E-mail:hnnykx@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn